Ylen vaalikone

Julkisen terveydenhuollon tulisi olla maksutonta.
täysin samaa mieltä

Kyllä, ja nykyisellä mallilla kuntien ja kuntayhtymien tulisi tämä toteuttaa. Tulevaisuudessa pitäisin kansalaisten yhdenvertaisuuden ja tehokkuuden kannalta parempana, että terveydenhuolto oli kustannettu kokonaan valtion toimesta. Lisäksi se takaisi laadun, poistaisi kuntien riskejä ja vähentäisi turhaa kilpailua kuntien välillä.

Vanhuksilla on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan.
täysin samaa mieltä

Hyvinvointia tarvitaan ja siitä pitää olla valmiita maksamaan.

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.
täysin eri mieltä

Terveyspalvelujen ulkoistus ei takaa laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Pahimmassa tapauksessa laatua heikentämällä saavutetut ulkoistuksen voitot valuvat yksityisten yritysten veronkierron kautta verottajan ja suomalaisen yhteiskunnan saavuttamattomiin. On monia hyviä keinoja systemaattisesti kehittää terveyspalveluja ja itse hyvinvointia laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi.

Terveyskeskusmaksuja voidaan kunnassani korottaa.
täysin eri mieltä

En lähtisi korottamaan niitä, vaan pyrkisin poistamaan ne.

Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa.
sosiaalitoimen palveluihin
kouluihin

Hieman keinotekoinen kysymyksenasettelu, mutta sosiaalitoimi ja koulut ovat minulle tärkeitä.

Helsinkiin saapuville romanikerjäläisille ei pitäisi järjestää mitään erityispalveluita.
jokseenkin eri mieltä

Sosiaalisiin ongelmiin pitää puuttua systemaattisesti ja monin eri keinoin, joista majoitus on yksi. Pitää myös miettiä yhdenvertaisuusperiaatetta (tärkeää ihmisten oikeudentunnon kannalta) eli onko kaupunki velvollinen järjestämään kaikille (ainakin näennäisen vapaaehtoisesti) maahan saapuville eu-kansalaisille ilmaisen majoituksen? Ainakin huonovaraisista tulisi pitää huolta. Lisäksi tulee huomioida eu-kansalaisuus sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastustaminen. Kysymys on siis moniulotteinen eikä siihen ole yhtä selkeää ja helppoa vastausta.

Kouluja voidaan lakkauttaa, jos sillä voidaan vähentää kiinteistökuluja.
täysin eri mieltä

Kysymys on väärin aseteltu. Kouluja toki voidaan lakkauttaa tai perustaa, mutta arvion pitäisi perustua oppilasmääriin ja koulumatkojen ajalliseen pituuteen.Keskustelussa tulee huomioida peruskoulun olevan perusoikeus.

Ruotsinkielisen kouluverkon uudistus pitäisi valmistella uudelleen.
täysin samaa mieltä

Uudistuksen valmistelu on ollut heikkotasoista, on kuultu muttei kuunneltu. Lisäksi jos ruotsinkielinen kouluverkosto pienenee ja koulumatkat pitenevät liikaa voidaan moni ruotsinkielinen lapsi laittaa lähempänä olevaan suomenkieliseen kouluun. Pitkällä tähtäimellä tämä voi uhata ruotsinkielisten koulujen olemassaoloa.

Helsinkiläiskouluihin pitäisi asettaa maahanmuuttajakiintiöt koulujen eriarvoistumisen
täysin eri mieltä

Suomen lain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan etnisen taustan takia. Jos lapsella on oikeus suomalaiseen päivähoitoon tai kouluun, hänellä on oikeus suomalaiseen päivähoitoon ja kouluun. Ja vanhemmilla on oikeus valita lapsensa koulu ja päivähoito riippumatta siitä, minkä väriset silmät lapsella on. Kyse on perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta eli ratkaisun on löydyttävä rakenteista eli esim. panostamalla tiettyjen koulujen laatuun ja monipuolisuuteen voidaan estää ghettoutumista, oli se sitten maahanmuuttajista johtuvaa tai ei.

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita pakolaisia.
täysin samaa mieltä

Kysymyksessä tulee huomioida suhteellisuus sekä alueellinen yhdenvertaisuus – Suomeen tulevien kiintiöpakolaisten määrä on todella pieni.

Jos toinen vanhemmista on kotona, perheen oikeutta saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon tulee rajoittaa.
täysin eri mieltä

Lasten päivähoito on tärkeä perusoikeus, jonka tason nostaminen parantaa yhteistä hyvinvointiamme.

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen on kiinnitetty kunnassani aivan liian vähän huomiota.
täysin samaa mieltä

Kyse on rahoituksen puutteesta, keinoista ja painotuksista. Tämän haluan korjata.

Sosiaalihuollon tuensaajaksi pääsee nykyisin liian helposti.
täysin eri mieltä

Virastojen kanssa asioiminen on kuntalaiselle lähtökohtaisesti liian monimutkaista ja hankalaa, saati jos on taloudellisia, terveydellisiä tai muita akuutteja ongelmia, jotka ajavat sosiaalihuollon asiakkuutta hakemaan. Pois kapulakieli, monimutkaiset ja moninaiset tukimuodot, epäselvät ohjeistukset, vaihtelevat tulkinnat, hankalasti (jos lainkaan) toteutuva oikeusturva, luukulta toiselle hyppyyttäminen ja tukiloukut. Tilalle perustulo, jonka toteuttaminen vähentäisi sosiaalihuollon kustannuksia jo lyhyellä tähtäimellä.

Guggenheim-museohanke pitäisi nostaa uudelleen keskusteluun.
täysin eri mieltä

Vierailijoita houkuttelevat paljon paremman monet muut asiat kuin pömpöösit kolossit. Lisäksi ei ole voitu uskottavasti näyttää, että tuotot kattaisivat hankkeen. Helsinki tarvitsee lisää oman näköistään ja täällä tehtyä kulttuuria, ei kalliilla tuotua.

Helsingin pitäisi pakkolunastaa maata, jotta asuntorakentamistavoitteissa voitaisiin pysyä.
täysin samaa mieltä

Tämä yhdistettynä kuntaliitoksiin ja kaupungin omaan rakentamiseen normalisoisi alan kilpailutilannetta ja asuntojen hintoja. Asuinalueiden rakentamisen kilpailutusta pitää lisäksi parantaa pilkkomalla isoja urakkakokonaisuuksia. Meidän tulee ottaa gryndereiltä pois mahdollisuus kaupungin taloudelliseen kuppaamiseen.

Julkisilla paikoilla olevissa roska-astioissa tulee olla kotikunnassani mahdollisuus jätteiden lajitteluun.
täysin samaa mieltä

Esimerkiksi vuoden vaihteessa jokaiseen taloyhtiöön tuleva metallien pakollinen kierrätys on askel oikeaan suuntaan.

Kotikuntani on laitettava lisää rahaa teiden kunnossapitoon.
jokseenkin eri mieltä

Oleellisempaa on kehittää pyöräilijöiden väyliä, jalankulkua ja julkista liikennettä.

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan kunnassani joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.
täysin eri mieltä

Ekologisuus ja luonto lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä eivätkä varsinaisesti ole ristiriidassa työpaikkojen kanssa.

Kiinteistöveroa on varaa korottaa kotikunnassani.
täysin samaa mieltä

Verotuloja voidaan käyttää enemmän hyvinvointiin, kuten terveyskeskuksiin, kouluihin tai julkiseen liikenteeseen.

Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut.
jokseenkin samaa mieltä

Ruuhkamaksut on toimiva keino autoilun ongelmien suitsimiseen, mutta jälleen puututaan vain oireisiin eikä syyhyn. Oleellista olisi suunnitella kaupungin liikenneratkaisut joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä paremmin tukeviksi. Autoilua tarvitaan joka tapauksessa jonkin verran kaupungissa.

Korkeat tornitalot sopivat Helsinkiin.
täysin samaa mieltä

Eivät toki minne tahansa, mutta tietyille sopiville paikoille, kuten Keski-Pasilaan. Suunnittelussa on huomioitava ihmisten mahdollisuus auringonvaloon kodeissaan.

Kunnassani on valittava kunnanosavaltuustoja, jotta asukkaat saisivat paremmin äänensä kuuluviin.
täysin samaa mieltä

Lisäisi ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia, mutta on myös muita keinoja parantaa päätöksentekoa. Esimerkkeinä suora demokratia ja avoimuus.

Joukkoliikenteen lipunhintoja pitää laskea kotikunnassani
täysin samaa mieltä

Tämä olisi hyvä ja tehokas keino edistää joukkoliikennettä ja suojella ympäristöä. Lisäksi arvioiden mukaan täysin ilmaiseen joukkoliikenteeseen tarvittava summa on n. 140 miljoonaa € vuosittain ja olen valmis esim. korottamaan veroja tämän toteuttamiseksi.

Pyöräteitä pitää kunnassani lisätä, vaikka se tapahtuisi autoilijoiden kustannuksella.
täysin samaa mieltä

Pyöräily on kaupunkilainen tapa liikkua, järkevä, nopea eikä parkkeeraaminen ole niin ongelmallista. Ruuhkien välttämiseksi, kansan kunnon parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi mm. pyöräilyä pitää suunnitelmallisesti lisätä oikeilla suunnitteluratkaisuilla. Tavoitteena on moninkertaistaa pyörällä tai kävellen liikkuvien määrä.

Minkä seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen? Valitse yksi vaihtoehto.
asunnottomien yömaja
huumeruiskujen vaihtopiste
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus
ongelmanuorten hoitokoti
päihtyneiden katkaisuasema

Tämä kysymys on väärällä tavalla asenteellinen, joten jätän vastaamatta siihen. Kaikille näille toiminnoille pitää löytyä tilaa tasaisesti eri puolilta kaupunkia.

Pääkaupunkiseudun tulisi saada yhteinen metropolialuehallinto.
täysin samaa mieltä

Mieluiten kuntaliitosten kautta. Yhteinen kokonaisuus, yhteiset haitat ja hyödyt. Päivänselvä asia, josta on turha nimbyilla. Eri asia on kuinka se toteutetaan.

Jos kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys.
täysin samaa mieltä

Päätös kuuluu ihmisille ja valmistelut tulee hoitaa hyvin, jotta pöydällä ovat toimivat ratkaisut.

Äänioikeusikäraja pitää laskea kuntavaaleissa 16 vuoteen.
täysin samaa mieltä

Laskisin äänioikeusikärajan 14 vuoteen. Laskeminen lisää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin. Nuoret ovat vastuuntuntoisia ja omasta ympäristöstään kiinnostuneita, joten heille pitäisi saada oikeus nykyistä painavammin vaikuttaa omiin asioihinsa.

Mitä seuraavista keinoista kunnassasi tulee ensisijaisesti käyttää kunnan menojen ja tulojen tasapainottamiseksi?
Valitse kaksi tärkeintä keinoa.
korotettava veroja
kehitettävä kunnan yritystoimintaa ja elinkeinoja

Hyvätuloisimpien maksuja kuntapalveluista pitää korottaa.
täysin samaa mieltä

Hyvätuloisimmat voivat maksaa enemmän. Tulee muistaa, että verotus ja palvelumaksut ovat kaksi eri asiaa. Kuntaverotus on saatava progressiiviseksi, joten silloin rikkaammat maksaa enemmän. Maksujen on oltava samoja ja kohtuuhintaisia kaikille, jotta kuntapalvelut ovat kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti.

Kansanedustajien ei pidä asettua ehdolle kuntavaaleissa.
en osaa sanoa

Kunkin oma valinta mihin aika riittää tai ei. Vastuu oikeista valinnoista on lopulta äänestäjillä.

Yhdistyvien kuntien työntekijöille säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja on liian pitkä.
täysin eri mieltä

Mielestäni tarpeellinen työntekijöiden suojelemiseksi. Paras olisi hoitaa vähennystarpeet poistumien tai järjestelyiden avulla. Työntekijän oikeudet muutostilanteessa on suojattu lainsäädännössä.

Kunnan omia työntekijöitä ei pidä valita kunnanhallituksen jäseniksi.
täysin eri mieltä

Heillä on yhtäläinen oikeus edustaa ihmisiä, mutta jääviydestä on oltava selkeät pelisäännöt.

Oletetaan, että kuntasi talous olisi kuralla. Teidän on pakko säästää. Nyt vastakkain ovat vanhukset ja lapset. Mitä teet?
On säästettävä, mutta ehdotan silti lisälainan ottamista.

On säästettävä tehostamalla, mutta siten, että taataan, että peruspalvelut toimivat edelleen. Sen takia todennäköisesti joudutaan korottamaan veroja ja ehkä hetkellisesti ottamaan lainaa, mutta se on otettava suunnitelmallisesti. Mutta varsin huono kysymyksenasettelu sinällään.

Oletetaan, että kuntasi historiallinen rakennus olisi päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta on vaadittu purettavaksi ja tontin käyttämistä hyödyllisemmin. Toisaalta rakennusta on vaadittu historiallisen merkittävyytensä takia kunnostettavaksi. Mitä teet?
Historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia. Rakennus on kunnostettava.

Riippuu toki “historiallisuudesta” eli kuinka merkittävä rakennus on kyseessä. Periaatteessa historialliset rakennukset on säilytettävä. Meillä on olemassa laki rakennusperinnön suojelusta (498/2010), jota on noudatettava. Eli on kuultava Museoviraston kanta, jonka jälkeen ELY-keskus tekee lain antamien määräysten mukaisesti päätöksen rakennuksen suojelemisesta tai purkamisesta. Museoviraston antamat lausunnot ovat tärkeitä, sillä virastolla on asiantuntemusta ja kokonaiskuva tilanteesta. Kunta ei tee päätöstä. Jos laki on väärä, on eduskunnan tehtävä päättää sen muuttamisesta, mutta muuten on mentävä lain mukaisesti.

Oletetaan, että kunnassasi suunniteltaisiin uutta asuinaluetta, johon halutaan sijoittaa maahanmuuttajia ja sosiaalisen tuen varassa eläviä pienituloisia rinnan hyvätuloisemman väestön kanssa. Tällä tavoin pyritään estämään kuntasi jakautuminen eriarvoistaviin alueisiin. Miten asennoidut?
Koen hankkeen yksinomaan myönteisenä. Olen lähinnä ihmeissäsi muiden suvaitsemattomuudesta.

Ihmisten perusoikeudet asumiseen ovat yhtäläiset. Kenenkään asumista ei saa keinotekoisesti rajoittaa, vaan tehdä muilla keinoin asuinalueista heterogeenisiä. Mutta tämäkin kysymys on valitettavan asenteellinen ja yksinkertaistava.

Politiikka ja elämä edellyttävät sosiaalisia taitoja. Tämä tarkoittaa kykyä tulla toimeen erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kesken. Luottamustehtävässä sinulta voidaan edellyttää myös ajatuksia ja perusteltuja kannanottoja usein varsin monimutkaisista asioista. Miten toimit?

Olen mielestäni sosiaalinen, viihdyn suurissa ryhmissä ja nautin keskipisteenä olemisesta. Olen aloitteellinen ja kerron myös avoimesti itsestäni ja ajatuksistani.

Kysymys on vastausvaihtoehtoineen hieman outo..

Työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa joudut ratkaisemaan monimutkaisia asioita. Miten kuvaisit yleistä asennoitumistasi päätöstilanteissa?
Olen sitä mieltä, ettei elämää voi hallita ja on turha uhrata energiaa kaiken maailman nipottamiseen.

On pystyttävä tekemään nopeita päätöksiä, on pystyttävä myös pitkään harkintaan. Ja on pystyttävä tulemaan toimeen sen kanssa, että virhe on vahingossa sattunut – silloin on pystyttävä toimimaan sen korjaamiseksi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s